Welcome our New ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ MTA Hanna

Dear Hanna, thank you for filling out the application and https://rmiou.com/htgs/ and welcome to RMIOU!! We are excited to have you here!

Thank you Anne for following your Husband's lead and having the heart to study towards becoming an:

๐Ÿ’”Marriage Minister

I will soon share your portfolio with you that you will use as your office and to keep record of your courses completed, please check your inbox for the link.

You will also be added to our

Last but not least, we look forward to seeing you MINISTERING on EeuwigdurendeLiefde-NL.com with your comments to posts.

๐Ÿ’—Much Love๐Ÿ’—

Adina
RMIOU VC

 

BNN Name and Surname
Hanna Josh
What country are you from
Nederland
Which Field of Training do you feel called to study?
๐Ÿ’”Marriage Minister๐Ÿ’”
What languages do you speak?
Nederlands
Which of these courses have you COMPLETED with JOURNALS
How God Can and Will Restore Your Marriage
A Wise Woman
Facing Divorce, Again
Finding the Abundant Life
Living the Abundant Life
Poverty Mentality
Moving Mountains
Have you completed a Marriage Evaluation Questionnaire?
Yes
What was the approximate month and YEAR you first found our ministry?
01/06/2022
Please share your heart with us about what RMI and/or Encouraging Women has done and meant to you AND why you feel called to enroll at RMIOU:
Toen God mij bij de websiteย eeuwigdurendeliefde-nl.comย bracht, heb ik de belofte gevonden dat God elk huwelijk kan herstellen.
Ik was zo in paniek en wist niet meer wat ik zelf moest doen om mijn huwelijk te redden. Ik moest getuigenissen vinden van huwelijken die God herstelt heeft. Ik wist dat mijn huwelijk in zodanige crisis was dat God alleen kon zorgen dat het goed zou komen.
Wat was en ben ik dankbaar en blij dat Hij mij bij deze bediening bracht die mij de belofte gaf dat God elk huwelijk kan herstellen.
Wat ben ik blij dat ik geleerd heb dat ik zelf zoveel fouten heb gemaakt en overspel gepleegd heb door mijn EM de eerste plaats te geven in mijn leven.
Ik moet eerlijke zeggen dat ik aan het begin van mijn reis liever mijn EM terug had dan een Hemelse Man te hebben.
Maar door de lessen van het overvloedige leven te volgen is alles omgedraaid en wil ik niet liever dan een Hemelse Man. Ik heb zo'n heerlijk leven met Hem al mijn man, vooral nu ik officieel gescheiden ben is Hij alles wat ik nodig heb. Ik voel me zo vrij met Hem als mijn Man. Ik heb niemand anders nodig. Natuurlijk geloof ik nog steeds dan God mij EM weer bij ons terug zal brengen. Maar nu geeft Hij mij een heerlijke en fantastische tijd met Hem.Omdat Hij mij zo rijk gezegend heeft in deze bediening en mijn leven zo veranderd is naar een overvloedig leven, gun ik elke vrouw zo'n heerlijk leven met Hem. Als ik lees over huwelijkscrisissen en het hulp geroep van de vrouwen hoor, dan vult mijn hart zich met liefde voor deze vrouwen, ze hebben Hem nodig, dat alleen zal er voor zorgen dat ze echte herstel vinden voor hun leven en daarna ook voor hun huwelijk. Hij alleen kan het.

Toen ik de twee Nederlandse e-books las zag ik dat er veel spelfouten en onduidelijke zinnen in staan. Dit komt niet altijd netjes en betrouwbaar over en dit kan natuurlijk niet afgedrukt worden als paperback. Mijn verlangen is om voor de vrouwen een mooi en net boek beschikbaar te maken die we kunnen uitdelen aan vrouwen in een huwelijk crisis.
Het zo ook zo fijn zijn als er meer boeken vertaald kunnen worden zodat informatie beschikbaar is in de Nederlandse taal.
Ik kom uit de reformatorische kringen, de nood is daar zo ontzettend hoog en het enige wat er wordt aangeboden is relatietherapie en in gevallen van geweld adviseren ze scheiding van tafel en bed. Deze visie wordt zelf op predikant conferenties besproken en van harte aanbevolen. In sommige kerken is hertrouwen na een scheiding toegestaan onder bepaalde voorwaarden.
Er wordt zoveel geleden door vrouwen en mannen en er zijn nauwelijks getuigenissen van herstelde huwelijken in de geloofsgemeenschap waarin ik ben opgegroeid
Ik geloof dat God mij geroepen heeft als verlaten vrouw om andere vrouwen te leren dat er ook voor hun huwelijk hoop is als ze God principes leren volgen.

 

When God brought me to the website Nooitdurendeliefde-nl.com, I found the promise that God can restore any marriage.
I was so panicked and didn't know what to do to save my marriage. I needed to find testimonies of marriages that God has restored. I knew my marriage was in such crisis that only God could make it work out.
How grateful and happy I was that He brought me to this ministry that gave me the promise that God can restore any marriage.
How happy I am that I learned that I made so many mistakes and committed adultery by putting my EM first in my life.
I can honestly say that at the beginning of my journey I would rather have my EM back than have a Heavenly Man.
But by following the lessons of the abundant life, everything has turned around and I want nothing more than a Heavenly Man. I have such a wonderful life with Him though my husband, especially now that I am officially divorced, He is all I need. I feel so free with Him as my Husband. I don't need anyone else. Of course I still believe that God will bring me EM back to us. But now He gives me a wonderful and wonderful time with Him.
Because He has blessed me so richly in this ministry and my life has been transformed into an abundant life, I wish every woman such a wonderful life with Him. When I read about marital crises and hear the women's cries for help, my heart fills with love for these women, they need Him, that alone will ensure that they find real restoration for their lives and then also for their marriage . He alone can do it.

When I read the two Dutch e-books I saw that there were many spelling mistakes and unclear sentences. This does not always appear neat and reliable and of course it cannot be printed as paperback. My desire is to make a beautiful and neat book available to women that we can hand out to women in a marriage crisis.
It would also be nice if more books could be translated so that information is available in the Dutch language.
I come from reformed circles, the need there is so great and the only thing offered is relationship therapy and in cases of violence they advise legal separation. This view is itself discussed at pastor conferences and highly recommended. In some churches, remarriage after divorce is allowed under certain conditions.
There is so much suffering by women and men and there are hardly any testimonies of restored marriages in the faith community in which I grew up
I believe that God has called me as an abandoned wife to teach other women that there is hope for their marriage as well if they learn to follow God's principles.

TO our IOU STUDENTS:

Please welcome Hanna with a promise from Him. Here's mine"

"Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice." Philippians 4:4-8

 

16 thoughts on “Welcome our New ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ MTA Hanna”

 1. Dear Hanna, welcome ๐Ÿ’ž
  Our Lord welcomes you with open arms and full of love!

  “The Lord will give strength to his people; the Lord will bless his people with peace.โ€ Psalms 29:11

  1. Lieve Marta,

   Bedankt voor deze mooie belofte! Ja, Hij zal mij kracht en vrede geven!

   Dear Marta,

   Thank you for this beautiful promise! Yes, He will give me strength and peace!

 2. Dear Hanna!
  I want to wish you a deeply welcome.
  Stay encouraged with psalm 16:11
  You will make known to me the path of life; In Your presence is fullness of joy;
  In Your right hand there are pleasures forever.

  1. Lieve Anne,
   Bedankt voor je bemoediging!
   God bracht mij hier bij deze bediening, Hij maakte Zijn weg aan mij bekent.
   En uw oren zullen horen het woord desgene Die achter u is: Dit is de weg wandel in dezelve. Jesaja 30: 21

   Dear Anne,
   Thank you for your encouragement!
   God brought me here to this ministry, He made His way known to me.
   And your ears shall hear the word of him who is behind you: This is the way you should walk in it. Isaiah 30:21

 3. Bienvenida querida, nuestro amado nos a traรญdo aquรญ porque nos ama y quiere que nuestras vidas cuenten para su gloria.

  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
  Filipenses 4:13

 4. Welcome. I’m so glad that you have found such a deep and personal relationship with Him. May He will continue to bless you and use you to minister to others.

  1. Lieve Hope,
   Ik ben zo dankbaar dat Hij mij hier gebracht heeft. Hij heeft mijn leven compleet veranderd. Ik zie er naar uit om andere vrouwen te dienen.

   Dear Hope,
   I am so grateful that He brought me here. He completely changed my life. I look forward to serving other women.

 5. Dear Hanna welcome!!! We are so happy that the Lord lead you here ๐Ÿ’•

  “For the vision is yet for an appointed time and it hastens to the end [fulfillment]; it will not deceive or disappoint. Though it tarry, wait [earnestly] for it, because it will surely come; it will not be behindhand on its appointed day.” Habakkuk 2:3

  1. Lieve Ariele,
   Dankjewel voor je bemoedigende woorden! Hij zal afmaken waarmee Hij begonnen is.

   Dear Ariele,
   Thank you for your encouraging words! He will finish what He started.

 6. Welcome dear Hanna!!! This is a great place to start a beautiful relationship with your HH while you take His hand to give His love to another Brides who needs healing.

  1. Lieve Anastasia,
   Ik zie er naar uit om ander bruiden te bemoedigen. Hij zal mij leiden door zijn raad!

   Psalm 73:24 U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

   Dear Anastasia,
   I look forward to encouraging other brides. He will guide me by his counsel!

   Psalm 73:24 You will guide me by Your counsel, and You will receive me into glory.

  1. Lieve Jewel,
   Steeds weer verwonder ik mij over het plan wat Hij heeft voor mij leven. Ik zie er naar uit om Zijn wil te doen.

   Dear Jewel,
   I am continually amazed at the plan He has for my life. I look forward to doing His will.

 7. Lieve Hanna,

  bedankt dat je je zijn stem hebt gevolgd en je ingeschreven hebt om een van onze ministers bruiden voor Hem te worden. Je bent zeer welkom en een antwoord op een gebed een lange tijd geleden. Ik wens jouw een zeer gezegende en vruchtbare tijd maar ook een liefdevolle toegewijde tijd toe met onze Hemelse Man๐Ÿ’ž .

  “En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.” Lucas 10:2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *